Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Accord

accord

Cách chia động từ accord rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ accord ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: ACCORD

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to accord according accorded
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn accord accord accords accord accord accord
Hiện tại tiếp diễn am according are according is according are according are according are according
Quá khứ đơn accorded accorded accorded accorded accorded accorded
Quá khứ tiếp diễn was according were according was according were according were according were according
Hiện tại hoàn thành have accorded have accorded has accorded have accorded have accorded have accorded
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been according have been according has been according have been according have been according have been according
Quá khứ hoàn thành had accorded had accorded had accorded had accorded had accorded had accorded
QK hoàn thành Tiếp diễn had been according had been according had been according had been according had been according had been according
Tương Lai will accord will accord will accord will accord will accord will accord
TL Tiếp Diễn will be according will be according will be according will be according will be according will be according
Tương Lai hoàn thành will have accorded will have accorded will have accorded will have accorded will have accorded will have accorded
TL HT Tiếp Diễn will have been according will have been according will have been according will have been according will have been according will have been according
Điều Kiện Cách Hiện Tại would accord would accord would accord would accord would accord would accord
Conditional Perfect would have accorded would have accorded would have accorded would have accorded would have accorded would have accorded
Conditional Present Progressive would be according would be according would be according would be according would be according would be according
Conditional Perfect Progressive would have been according would have been according would have been according would have been according would have been according would have been according
Present Subjunctive accord accord accord accord accord accord
Past Subjunctive accorded accorded accorded accorded accorded accorded
Past Perfect Subjunctive had accorded had accorded had accorded had accorded had accorded had accorded
Imperative accord Let′s accord accord

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button