Bruise

Cách chia động từ bruise rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ bruise ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: BRUISE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to bruise bruising bruised
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn bruise bruise bruises bruise bruise bruise
Hiện tại tiếp diễn am bruising are bruising is bruising are bruising are bruising are bruising
Quá khứ đơn bruised bruised bruised bruised bruised bruised
Quá khứ tiếp diễn was bruising were bruising was bruising were bruising were bruising were bruising
Hiện tại hoàn thành have bruised have bruised has bruised have bruised have bruised have bruised
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been bruising have been bruising has been bruising have been bruising have been bruising have been bruising
Quá khứ hoàn thành had bruised had bruised had bruised had bruised had bruised had bruised
QK hoàn thành Tiếp diễn had been bruising had been bruising had been bruising had been bruising had been bruising had been bruising
Tương Lai will bruise will bruise will bruise will bruise will bruise will bruise
TL Tiếp Diễn will be bruising will be bruising will be bruising will be bruising will be bruising will be bruising
Tương Lai hoàn thành will have bruised will have bruised will have bruised will have bruised will have bruised will have bruised
TL HT Tiếp Diễn will have been bruising will have been bruising will have been bruising will have been bruising will have been bruising will have been bruising
Điều Kiện Cách Hiện Tại would bruise would bruise would bruise would bruise would bruise would bruise
Conditional Perfect would have bruised would have bruised would have bruised would have bruised would have bruised would have bruised
Conditional Present Progressive would be bruising would be bruising would be bruising would be bruising would be bruising would be bruising
Conditional Perfect Progressive would have been bruising would have been bruising would have been bruising would have been bruising would have been bruising would have been bruising
Present Subjunctive bruise bruise bruise bruise bruise bruise
Past Subjunctive bruised bruised bruised bruised bruised bruised
Past Perfect Subjunctive had bruised had bruised had bruised had bruised had bruised had bruised
Imperative bruise Let′s bruise bruise

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button