Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Admit

Cách chia động từ admit rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ admit ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: ADMIT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to admit admitting admitted
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn admit admit admits admit admit admit
Hiện tại tiếp diễn am admitting are admitting is admitting are admitting are admitting are admitting
Quá khứ đơn admitted admitted admitted admitted admitted admitted
Quá khứ tiếp diễn was admitting were admitting was admitting were admitting were admitting were admitting
Hiện tại hoàn thành have admitted have admitted has admitted have admitted have admitted have admitted
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been admitting have been admitting has been admitting have been admitting have been admitting have been admitting
Quá khứ hoàn thành had admitted had admitted had admitted had admitted had admitted had admitted
QK hoàn thành Tiếp diễn had been admitting had been admitting had been admitting had been admitting had been admitting had been admitting
Tương Lai will admit will admit will admit will admit will admit will admit
TL Tiếp Diễn will be admitting will be admitting will be admitting will be admitting will be admitting will be admitting
Tương Lai hoàn thành will have admitted will have admitted will have admitted will have admitted will have admitted will have admitted
TL HT Tiếp Diễn will have been admitting will have been admitting will have been admitting will have been admitting will have been admitting will have been admitting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would admit would admit would admit would admit would admit would admit
Conditional Perfect would have admitted would have admitted would have admitted would have admitted would have admitted would have admitted
Conditional Present Progressive would be admitting would be admitting would be admitting would be admitting would be admitting would be admitting
Conditional Perfect Progressive would have been admitting would have been admitting would have been admitting would have been admitting would have been admitting would have been admitting
Present Subjunctive admit admit admit admit admit admit
Past Subjunctive admitted admitted admitted admitted admitted admitted
Past Perfect Subjunctive had admitted had admitted had admitted had admitted had admitted had admitted
Imperative admit Let′s admit admit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button