Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Allow

Cách chia động từ allow rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ allow ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: ALLOW

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to allow allowing allowed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn allow allow allows allow allow allow
Hiện tại tiếp diễn am allowing are allowing is allowing are allowing are allowing are allowing
Quá khứ đơn allowed allowed allowed allowed allowed allowed
Quá khứ tiếp diễn was allowing were allowing was allowing were allowing were allowing were allowing
Hiện tại hoàn thành have allowed have allowed has allowed have allowed have allowed have allowed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been allowing have been allowing has been allowing have been allowing have been allowing have been allowing
Quá khứ hoàn thành had allowed had allowed had allowed had allowed had allowed had allowed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been allowing had been allowing had been allowing had been allowing had been allowing had been allowing
Tương Lai will allow will allow will allow will allow will allow will allow
TL Tiếp Diễn will be allowing will be allowing will be allowing will be allowing will be allowing will be allowing
Tương Lai hoàn thành will have allowed will have allowed will have allowed will have allowed will have allowed will have allowed
TL HT Tiếp Diễn will have been allowing will have been allowing will have been allowing will have been allowing will have been allowing will have been allowing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would allow would allow would allow would allow would allow would allow
Conditional Perfect would have allowed would have allowed would have allowed would have allowed would have allowed would have allowed
Conditional Present Progressive would be allowing would be allowing would be allowing would be allowing would be allowing would be allowing
Conditional Perfect Progressive would have been allowing would have been allowing would have been allowing would have been allowing would have been allowing would have been allowing
Present Subjunctive allow allow allow allow allow allow
Past Subjunctive allowed allowed allowed allowed allowed allowed
Past Perfect Subjunctive had allowed had allowed had allowed had allowed had allowed had allowed
Imperative allow Let′s allow allow

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. daily mail blind date.

Nên đọc
Close
Back to top button