Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Betray

Cách chia động từ betray rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ betray ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: BETRAY

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to betray betraying betrayed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn betray betray betrays betray betray betray
Hiện tại tiếp diễn am betraying are betraying is betraying are betraying are betraying are betraying
Quá khứ đơn betrayed betrayed betrayed betrayed betrayed betrayed
Quá khứ tiếp diễn was betraying were betraying was betraying were betraying were betraying were betraying
Hiện tại hoàn thành have betrayed have betrayed has betrayed have betrayed have betrayed have betrayed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been betraying have been betraying has been betraying have been betraying have been betraying have been betraying
Quá khứ hoàn thành had betrayed had betrayed had betrayed had betrayed had betrayed had betrayed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been betraying had been betraying had been betraying had been betraying had been betraying had been betraying
Tương Lai will betray will betray will betray will betray will betray will betray
TL Tiếp Diễn will be betraying will be betraying will be betraying will be betraying will be betraying will be betraying
Tương Lai hoàn thành will have betrayed will have betrayed will have betrayed will have betrayed will have betrayed will have betrayed
TL HT Tiếp Diễn will have been betraying will have been betraying will have been betraying will have been betraying will have been betraying will have been betraying
Điều Kiện Cách Hiện Tại would betray would betray would betray would betray would betray would betray
Conditional Perfect would have betrayed would have betrayed would have betrayed would have betrayed would have betrayed would have betrayed
Conditional Present Progressive would be betraying would be betraying would be betraying would be betraying would be betraying would be betraying
Conditional Perfect Progressive would have been betraying would have been betraying would have been betraying would have been betraying would have been betraying would have been betraying
Present Subjunctive betray betray betray betray betray betray
Past Subjunctive betrayed betrayed betrayed betrayed betrayed betrayed
Past Perfect Subjunctive had betrayed had betrayed had betrayed had betrayed had betrayed had betrayed
Imperative betray Let′s betray betray

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. poz dating app.

Nên đọc
Close
Back to top button