Secure

Cách chia động từ secure rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ secure ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: SECURE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to secure securing secured
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn secure secure secures secure secure secure
Hiện tại tiếp diễn am securing are securing is securing are securing are securing are securing
Quá khứ đơn secured secured secured secured secured secured
Quá khứ tiếp diễn was securing were securing was securing were securing were securing were securing
Hiện tại hoàn thành have secured have secured has secured have secured have secured have secured
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been securing have been securing has been securing have been securing have been securing have been securing
Quá khứ hoàn thành had secured had secured had secured had secured had secured had secured
QK hoàn thành Tiếp diễn had been securing had been securing had been securing had been securing had been securing had been securing
Tương Lai will secure will secure will secure will secure will secure will secure
TL Tiếp Diễn will be securing will be securing will be securing will be securing will be securing will be securing
Tương Lai hoàn thành will have secured will have secured will have secured will have secured will have secured will have secured
TL HT Tiếp Diễn will have been securing will have been securing will have been securing will have been securing will have been securing will have been securing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would secure would secure would secure would secure would secure would secure
Conditional Perfect would have secured would have secured would have secured would have secured would have secured would have secured
Conditional Present Progressive would be securing would be securing would be securing would be securing would be securing would be securing
Conditional Perfect Progressive would have been securing would have been securing would have been securing would have been securing would have been securing would have been securing
Present Subjunctive secure secure secure secure secure secure
Past Subjunctive secured secured secured secured secured secured
Past Perfect Subjunctive had secured had secured had secured had secured had secured had secured
Imperative secure Let′s secure secure

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button