Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Bore

Cách chia động từ bore rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ bore ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: BORE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to bore boring bored
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn bore bore bores bore bore bore
Hiện tại tiếp diễn am boring are boring is boring are boring are boring are boring
Quá khứ đơn bored bored bored bored bored bored
Quá khứ tiếp diễn was boring were boring was boring were boring were boring were boring
Hiện tại hoàn thành have bored have bored has bored have bored have bored have bored
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been boring have been boring has been boring have been boring have been boring have been boring
Quá khứ hoàn thành had bored had bored had bored had bored had bored had bored
QK hoàn thành Tiếp diễn had been boring had been boring had been boring had been boring had been boring had been boring
Tương Lai will bore will bore will bore will bore will bore will bore
TL Tiếp Diễn will be boring will be boring will be boring will be boring will be boring will be boring
Tương Lai hoàn thành will have bored will have bored will have bored will have bored will have bored will have bored
TL HT Tiếp Diễn will have been boring will have been boring will have been boring will have been boring will have been boring will have been boring
Điều Kiện Cách Hiện Tại would bore would bore would bore would bore would bore would bore
Conditional Perfect would have bored would have bored would have bored would have bored would have bored would have bored
Conditional Present Progressive would be boring would be boring would be boring would be boring would be boring would be boring
Conditional Perfect Progressive would have been boring would have been boring would have been boring would have been boring would have been boring would have been boring
Present Subjunctive bore bore bore bore bore bore
Past Subjunctive bored bored bored bored bored bored
Past Perfect Subjunctive had bored had bored had bored had bored had bored had bored
Imperative bore Let′s bore bore

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button