Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Ski

Cách chia động từ ski rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ ski ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: SKI

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to ski skiing ski
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn ski ski skis ski ski ski
Hiện tại tiếp diễn am skiing are skiing is skiing are skiing are skiing are skiing
Quá khứ đơn ski ski ski ski ski ski
Quá khứ tiếp diễn was skiing were skiing was skiing were skiing were skiing were skiing
Hiện tại hoàn thành have ski have ski has ski have ski have ski have ski
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been skiing have been skiing has been skiing have been skiing have been skiing have been skiing
Quá khứ hoàn thành had ski had ski had ski had ski had ski had ski
QK hoàn thành Tiếp diễn had been skiing had been skiing had been skiing had been skiing had been skiing had been skiing
Tương Lai will ski will ski will ski will ski will ski will ski
TL Tiếp Diễn will be skiing will be skiing will be skiing will be skiing will be skiing will be skiing
Tương Lai hoàn thành will have ski will have ski will have ski will have ski will have ski will have ski
TL HT Tiếp Diễn will have been skiing will have been skiing will have been skiing will have been skiing will have been skiing will have been skiing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would ski would ski would ski would ski would ski would ski
Conditional Perfect would have ski would have ski would have ski would have ski would have ski would have ski
Conditional Present Progressive would be skiing would be skiing would be skiing would be skiing would be skiing would be skiing
Conditional Perfect Progressive would have been skiing would have been skiing would have been skiing would have been skiing would have been skiing would have been skiing
Present Subjunctive ski ski ski ski ski ski
Past Subjunctive ski ski ski ski ski ski
Past Perfect Subjunctive had ski had ski had ski had ski had ski had ski
Imperative ski Let′s ski ski

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button