Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Circumscribe

Cách chia động từ circumscribe rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ circumscribe ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: CIRCUMSCRIBE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to circumscribe circumscribing circumscribed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn circumscribe circumscribe circumscribes circumscribe circumscribe circumscribe
Hiện tại tiếp diễn am circumscribing are circumscribing is circumscribing are circumscribing are circumscribing are circumscribing
Quá khứ đơn circumscribed circumscribed circumscribed circumscribed circumscribed circumscribed
Quá khứ tiếp diễn was circumscribing were circumscribing was circumscribing were circumscribing were circumscribing were circumscribing
Hiện tại hoàn thành have circumscribed have circumscribed has circumscribed have circumscribed have circumscribed have circumscribed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been circumscribing have been circumscribing has been circumscribing have been circumscribing have been circumscribing have been circumscribing
Quá khứ hoàn thành had circumscribed had circumscribed had circumscribed had circumscribed had circumscribed had circumscribed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been circumscribing had been circumscribing had been circumscribing had been circumscribing had been circumscribing had been circumscribing
Tương Lai will circumscribe will circumscribe will circumscribe will circumscribe will circumscribe will circumscribe
TL Tiếp Diễn will be circumscribing will be circumscribing will be circumscribing will be circumscribing will be circumscribing will be circumscribing
Tương Lai hoàn thành will have circumscribed will have circumscribed will have circumscribed will have circumscribed will have circumscribed will have circumscribed
TL HT Tiếp Diễn will have been circumscribing will have been circumscribing will have been circumscribing will have been circumscribing will have been circumscribing will have been circumscribing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would circumscribe would circumscribe would circumscribe would circumscribe would circumscribe would circumscribe
Conditional Perfect would have circumscribed would have circumscribed would have circumscribed would have circumscribed would have circumscribed would have circumscribed
Conditional Present Progressive would be circumscribing would be circumscribing would be circumscribing would be circumscribing would be circumscribing would be circumscribing
Conditional Perfect Progressive would have been circumscribing would have been circumscribing would have been circumscribing would have been circumscribing would have been circumscribing would have been circumscribing
Present Subjunctive circumscribe circumscribe circumscribe circumscribe circumscribe circumscribe
Past Subjunctive circumscribed circumscribed circumscribed circumscribed circumscribed circumscribed
Past Perfect Subjunctive had circumscribed had circumscribed had circumscribed had circumscribed had circumscribed had circumscribed
Imperative circumscribe Let′s circumscribe circumscribe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button