Reverberate

Cách chia động từ reverberate rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ reverberate ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: REVERBERATE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to reverberate reverberating reverberated
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn reverberate reverberate reverberates reverberate reverberate reverberate
Hiện tại tiếp diễn am reverberating are reverberating is reverberating are reverberating are reverberating are reverberating
Quá khứ đơn reverberated reverberated reverberated reverberated reverberated reverberated
Quá khứ tiếp diễn was reverberating were reverberating was reverberating were reverberating were reverberating were reverberating
Hiện tại hoàn thành have reverberated have reverberated has reverberated have reverberated have reverberated have reverberated
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been reverberating have been reverberating has been reverberating have been reverberating have been reverberating have been reverberating
Quá khứ hoàn thành had reverberated had reverberated had reverberated had reverberated had reverberated had reverberated
QK hoàn thành Tiếp diễn had been reverberating had been reverberating had been reverberating had been reverberating had been reverberating had been reverberating
Tương Lai will reverberate will reverberate will reverberate will reverberate will reverberate will reverberate
TL Tiếp Diễn will be reverberating will be reverberating will be reverberating will be reverberating will be reverberating will be reverberating
Tương Lai hoàn thành will have reverberated will have reverberated will have reverberated will have reverberated will have reverberated will have reverberated
TL HT Tiếp Diễn will have been reverberating will have been reverberating will have been reverberating will have been reverberating will have been reverberating will have been reverberating
Điều Kiện Cách Hiện Tại would reverberate would reverberate would reverberate would reverberate would reverberate would reverberate
Conditional Perfect would have reverberated would have reverberated would have reverberated would have reverberated would have reverberated would have reverberated
Conditional Present Progressive would be reverberating would be reverberating would be reverberating would be reverberating would be reverberating would be reverberating
Conditional Perfect Progressive would have been reverberating would have been reverberating would have been reverberating would have been reverberating would have been reverberating would have been reverberating
Present Subjunctive reverberate reverberate reverberate reverberate reverberate reverberate
Past Subjunctive reverberated reverberated reverberated reverberated reverberated reverberated
Past Perfect Subjunctive had reverberated had reverberated had reverberated had reverberated had reverberated had reverberated
Imperative reverberate Let′s reverberate reverberate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/armenian-dating-show/.

Nên đọc
Close
Back to top button