Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Clear

Cách chia động từ clear rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ clear ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: CLEAR

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to clear clearing cleared
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn clear clear clears clear clear clear
Hiện tại tiếp diễn am clearing are clearing is clearing are clearing are clearing are clearing
Quá khứ đơn cleared cleared cleared cleared cleared cleared
Quá khứ tiếp diễn was clearing were clearing was clearing were clearing were clearing were clearing
Hiện tại hoàn thành have cleared have cleared has cleared have cleared have cleared have cleared
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been clearing have been clearing has been clearing have been clearing have been clearing have been clearing
Quá khứ hoàn thành had cleared had cleared had cleared had cleared had cleared had cleared
QK hoàn thành Tiếp diễn had been clearing had been clearing had been clearing had been clearing had been clearing had been clearing
Tương Lai will clear will clear will clear will clear will clear will clear
TL Tiếp Diễn will be clearing will be clearing will be clearing will be clearing will be clearing will be clearing
Tương Lai hoàn thành will have cleared will have cleared will have cleared will have cleared will have cleared will have cleared
TL HT Tiếp Diễn will have been clearing will have been clearing will have been clearing will have been clearing will have been clearing will have been clearing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would clear would clear would clear would clear would clear would clear
Conditional Perfect would have cleared would have cleared would have cleared would have cleared would have cleared would have cleared
Conditional Present Progressive would be clearing would be clearing would be clearing would be clearing would be clearing would be clearing
Conditional Perfect Progressive would have been clearing would have been clearing would have been clearing would have been clearing would have been clearing would have been clearing
Present Subjunctive clear clear clear clear clear clear
Past Subjunctive cleared cleared cleared cleared cleared cleared
Past Perfect Subjunctive had cleared had cleared had cleared had cleared had cleared had cleared
Imperative clear Let′s clear clear

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button