Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Clog

Cách chia động từ clog rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ clog ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: CLOG

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to clog clogging clogged
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn clog clog clogs clog clog clog
Hiện tại tiếp diễn am clogging are clogging is clogging are clogging are clogging are clogging
Quá khứ đơn clogged clogged clogged clogged clogged clogged
Quá khứ tiếp diễn was clogging were clogging was clogging were clogging were clogging were clogging
Hiện tại hoàn thành have clogged have clogged has clogged have clogged have clogged have clogged
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been clogging have been clogging has been clogging have been clogging have been clogging have been clogging
Quá khứ hoàn thành had clogged had clogged had clogged had clogged had clogged had clogged
QK hoàn thành Tiếp diễn had been clogging had been clogging had been clogging had been clogging had been clogging had been clogging
Tương Lai will clog will clog will clog will clog will clog will clog
TL Tiếp Diễn will be clogging will be clogging will be clogging will be clogging will be clogging will be clogging
Tương Lai hoàn thành will have clogged will have clogged will have clogged will have clogged will have clogged will have clogged
TL HT Tiếp Diễn will have been clogging will have been clogging will have been clogging will have been clogging will have been clogging will have been clogging
Điều Kiện Cách Hiện Tại would clog would clog would clog would clog would clog would clog
Conditional Perfect would have clogged would have clogged would have clogged would have clogged would have clogged would have clogged
Conditional Present Progressive would be clogging would be clogging would be clogging would be clogging would be clogging would be clogging
Conditional Perfect Progressive would have been clogging would have been clogging would have been clogging would have been clogging would have been clogging would have been clogging
Present Subjunctive clog clog clog clog clog clog
Past Subjunctive clogged clogged clogged clogged clogged clogged
Past Perfect Subjunctive had clogged had clogged had clogged had clogged had clogged had clogged
Imperative clog Let′s clog clog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button