Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Start

Cách chia động từ start rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ start ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: START

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to start starting started
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn start start starts start start start
Hiện tại tiếp diễn am starting are starting is starting are starting are starting are starting
Quá khứ đơn started started started started started started
Quá khứ tiếp diễn was starting were starting was starting were starting were starting were starting
Hiện tại hoàn thành have started have started has started have started have started have started
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been starting have been starting has been starting have been starting have been starting have been starting
Quá khứ hoàn thành had started had started had started had started had started had started
QK hoàn thành Tiếp diễn had been starting had been starting had been starting had been starting had been starting had been starting
Tương Lai will start will start will start will start will start will start
TL Tiếp Diễn will be starting will be starting will be starting will be starting will be starting will be starting
Tương Lai hoàn thành will have started will have started will have started will have started will have started will have started
TL HT Tiếp Diễn will have been starting will have been starting will have been starting will have been starting will have been starting will have been starting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would start would start would start would start would start would start
Conditional Perfect would have started would have started would have started would have started would have started would have started
Conditional Present Progressive would be starting would be starting would be starting would be starting would be starting would be starting
Conditional Perfect Progressive would have been starting would have been starting would have been starting would have been starting would have been starting would have been starting
Present Subjunctive start start start start start start
Past Subjunctive started started started started started started
Past Perfect Subjunctive had started had started had started had started had started had started
Imperative start Let′s start start

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button