Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Redo

Cách chia động từ redo rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ redo ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: REDO

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to redo redoing redone
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn redo redo redoes redo redo redo
Hiện tại tiếp diễn am redoing are redoing is redoing are redoing are redoing are redoing
Quá khứ đơn redid redid redid redid redid redid
Quá khứ tiếp diễn was redoing were redoing was redoing were redoing were redoing were redoing
Hiện tại hoàn thành have redone have redone has redone have redone have redone have redone
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been redoing have been redoing has been redoing have been redoing have been redoing have been redoing
Quá khứ hoàn thành had redone had redone had redone had redone had redone had redone
QK hoàn thành Tiếp diễn had been redoing had been redoing had been redoing had been redoing had been redoing had been redoing
Tương Lai will redo will redo will redo will redo will redo will redo
TL Tiếp Diễn will be redoing will be redoing will be redoing will be redoing will be redoing will be redoing
Tương Lai hoàn thành will have redone will have redone will have redone will have redone will have redone will have redone
TL HT Tiếp Diễn will have been redoing will have been redoing will have been redoing will have been redoing will have been redoing will have been redoing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would redo would redo would redo would redo would redo would redo
Conditional Perfect would have redone would have redone would have redone would have redone would have redone would have redone
Conditional Present Progressive would be redoing would be redoing would be redoing would be redoing would be redoing would be redoing
Conditional Perfect Progressive would have been redoing would have been redoing would have been redoing would have been redoing would have been redoing would have been redoing
Present Subjunctive redo redo redo redo redo redo
Past Subjunctive redid redid redid redid redid redid
Past Perfect Subjunctive had redone had redone had redone had redone had redone had redone
Imperative redo Let′s redo redo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button