Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Consider

Cách chia động từ consider rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ consider ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: CONSIDER

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to consider considering considered
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn consider consider considers consider consider consider
Hiện tại tiếp diễn am considering are considering is considering are considering are considering are considering
Quá khứ đơn considered considered considered considered considered considered
Quá khứ tiếp diễn was considering were considering was considering were considering were considering were considering
Hiện tại hoàn thành have considered have considered has considered have considered have considered have considered
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been considering have been considering has been considering have been considering have been considering have been considering
Quá khứ hoàn thành had considered had considered had considered had considered had considered had considered
QK hoàn thành Tiếp diễn had been considering had been considering had been considering had been considering had been considering had been considering
Tương Lai will consider will consider will consider will consider will consider will consider
TL Tiếp Diễn will be considering will be considering will be considering will be considering will be considering will be considering
Tương Lai hoàn thành will have considered will have considered will have considered will have considered will have considered will have considered
TL HT Tiếp Diễn will have been considering will have been considering will have been considering will have been considering will have been considering will have been considering
Điều Kiện Cách Hiện Tại would consider would consider would consider would consider would consider would consider
Conditional Perfect would have considered would have considered would have considered would have considered would have considered would have considered
Conditional Present Progressive would be considering would be considering would be considering would be considering would be considering would be considering
Conditional Perfect Progressive would have been considering would have been considering would have been considering would have been considering would have been considering would have been considering
Present Subjunctive consider consider consider consider consider consider
Past Subjunctive considered considered considered considered considered considered
Past Perfect Subjunctive had considered had considered had considered had considered had considered had considered
Imperative consider Let′s consider consider

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button