Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Arise

Cách chia động từ arise rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ arise ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: ARISE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to arise arising arisen
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn arise arise arises arise arise arise
Hiện tại tiếp diễn am arising are arising is arising are arising are arising are arising
Quá khứ đơn arose arose arose arose arose arose
Quá khứ tiếp diễn was arising were arising was arising were arising were arising were arising
Hiện tại hoàn thành have arisen have arisen has arisen have arisen have arisen have arisen
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been arising have been arising has been arising have been arising have been arising have been arising
Quá khứ hoàn thành had arisen had arisen had arisen had arisen had arisen had arisen
QK hoàn thành Tiếp diễn had been arising had been arising had been arising had been arising had been arising had been arising
Tương Lai will arise will arise will arise will arise will arise will arise
TL Tiếp Diễn will be arising will be arising will be arising will be arising will be arising will be arising
Tương Lai hoàn thành will have arisen will have arisen will have arisen will have arisen will have arisen will have arisen
TL HT Tiếp Diễn will have been arising will have been arising will have been arising will have been arising will have been arising will have been arising
Điều Kiện Cách Hiện Tại would arise would arise would arise would arise would arise would arise
Conditional Perfect would have arisen would have arisen would have arisen would have arisen would have arisen would have arisen
Conditional Present Progressive would be arising would be arising would be arising would be arising would be arising would be arising
Conditional Perfect Progressive would have been arising would have been arising would have been arising would have been arising would have been arising would have been arising
Present Subjunctive arise arise arise arise arise arise
Past Subjunctive arose arose arose arose arose arose
Past Perfect Subjunctive had arisen had arisen had arisen had arisen had arisen had arisen
Imperative arise Let′s arise arise

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button