Touch

Cách chia động từ touch rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ touch ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: TOUCH

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to touch touching touched
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn touch touch touches touch touch touch
Hiện tại tiếp diễn am touching are touching is touching are touching are touching are touching
Quá khứ đơn touched touched touched touched touched touched
Quá khứ tiếp diễn was touching were touching was touching were touching were touching were touching
Hiện tại hoàn thành have touched have touched has touched have touched have touched have touched
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been touching have been touching has been touching have been touching have been touching have been touching
Quá khứ hoàn thành had touched had touched had touched had touched had touched had touched
QK hoàn thành Tiếp diễn had been touching had been touching had been touching had been touching had been touching had been touching
Tương Lai will touch will touch will touch will touch will touch will touch
TL Tiếp Diễn will be touching will be touching will be touching will be touching will be touching will be touching
Tương Lai hoàn thành will have touched will have touched will have touched will have touched will have touched will have touched
TL HT Tiếp Diễn will have been touching will have been touching will have been touching will have been touching will have been touching will have been touching
Điều Kiện Cách Hiện Tại would touch would touch would touch would touch would touch would touch
Conditional Perfect would have touched would have touched would have touched would have touched would have touched would have touched
Conditional Present Progressive would be touching would be touching would be touching would be touching would be touching would be touching
Conditional Perfect Progressive would have been touching would have been touching would have been touching would have been touching would have been touching would have been touching
Present Subjunctive touch touch touch touch touch touch
Past Subjunctive touched touched touched touched touched touched
Past Perfect Subjunctive had touched had touched had touched had touched had touched had touched
Imperative touch Let′s touch touch

3 bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button