Counterbalance

Cách chia động từ counterbalance rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ counterbalance ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: COUNTERBALANCE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to counterbalance counterbalancing counterbalanced
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn counterbalance counterbalance counterbalances counterbalance counterbalance counterbalance
Hiện tại tiếp diễn am counterbalancing are counterbalancing is counterbalancing are counterbalancing are counterbalancing are counterbalancing
Quá khứ đơn counterbalanced counterbalanced counterbalanced counterbalanced counterbalanced counterbalanced
Quá khứ tiếp diễn was counterbalancing were counterbalancing was counterbalancing were counterbalancing were counterbalancing were counterbalancing
Hiện tại hoàn thành have counterbalanced have counterbalanced has counterbalanced have counterbalanced have counterbalanced have counterbalanced
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been counterbalancing have been counterbalancing has been counterbalancing have been counterbalancing have been counterbalancing have been counterbalancing
Quá khứ hoàn thành had counterbalanced had counterbalanced had counterbalanced had counterbalanced had counterbalanced had counterbalanced
QK hoàn thành Tiếp diễn had been counterbalancing had been counterbalancing had been counterbalancing had been counterbalancing had been counterbalancing had been counterbalancing
Tương Lai will counterbalance will counterbalance will counterbalance will counterbalance will counterbalance will counterbalance
TL Tiếp Diễn will be counterbalancing will be counterbalancing will be counterbalancing will be counterbalancing will be counterbalancing will be counterbalancing
Tương Lai hoàn thành will have counterbalanced will have counterbalanced will have counterbalanced will have counterbalanced will have counterbalanced will have counterbalanced
TL HT Tiếp Diễn will have been counterbalancing will have been counterbalancing will have been counterbalancing will have been counterbalancing will have been counterbalancing will have been counterbalancing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would counterbalance would counterbalance would counterbalance would counterbalance would counterbalance would counterbalance
Conditional Perfect would have counterbalanced would have counterbalanced would have counterbalanced would have counterbalanced would have counterbalanced would have counterbalanced
Conditional Present Progressive would be counterbalancing would be counterbalancing would be counterbalancing would be counterbalancing would be counterbalancing would be counterbalancing
Conditional Perfect Progressive would have been counterbalancing would have been counterbalancing would have been counterbalancing would have been counterbalancing would have been counterbalancing would have been counterbalancing
Present Subjunctive counterbalance counterbalance counterbalance counterbalance counterbalance counterbalance
Past Subjunctive counterbalanced counterbalanced counterbalanced counterbalanced counterbalanced counterbalanced
Past Perfect Subjunctive had counterbalanced had counterbalanced had counterbalanced had counterbalanced had counterbalanced had counterbalanced
Imperative counterbalance Let′s counterbalance counterbalance

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. free dating apps that actually work.

Nên đọc
Close
Back to top button