Decompose

Cách chia động từ decompose rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ decompose ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: DECOMPOSE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to decompose decomposing decomposed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn decompose decompose decomposes decompose decompose decompose
Hiện tại tiếp diễn am decomposing are decomposing is decomposing are decomposing are decomposing are decomposing
Quá khứ đơn decomposed decomposed decomposed decomposed decomposed decomposed
Quá khứ tiếp diễn was decomposing were decomposing was decomposing were decomposing were decomposing were decomposing
Hiện tại hoàn thành have decomposed have decomposed has decomposed have decomposed have decomposed have decomposed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been decomposing have been decomposing has been decomposing have been decomposing have been decomposing have been decomposing
Quá khứ hoàn thành had decomposed had decomposed had decomposed had decomposed had decomposed had decomposed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been decomposing had been decomposing had been decomposing had been decomposing had been decomposing had been decomposing
Tương Lai will decompose will decompose will decompose will decompose will decompose will decompose
TL Tiếp Diễn will be decomposing will be decomposing will be decomposing will be decomposing will be decomposing will be decomposing
Tương Lai hoàn thành will have decomposed will have decomposed will have decomposed will have decomposed will have decomposed will have decomposed
TL HT Tiếp Diễn will have been decomposing will have been decomposing will have been decomposing will have been decomposing will have been decomposing will have been decomposing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would decompose would decompose would decompose would decompose would decompose would decompose
Conditional Perfect would have decomposed would have decomposed would have decomposed would have decomposed would have decomposed would have decomposed
Conditional Present Progressive would be decomposing would be decomposing would be decomposing would be decomposing would be decomposing would be decomposing
Conditional Perfect Progressive would have been decomposing would have been decomposing would have been decomposing would have been decomposing would have been decomposing would have been decomposing
Present Subjunctive decompose decompose decompose decompose decompose decompose
Past Subjunctive decomposed decomposed decomposed decomposed decomposed decomposed
Past Perfect Subjunctive had decomposed had decomposed had decomposed had decomposed had decomposed had decomposed
Imperative decompose Let′s decompose decompose

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nên đọc
Close
Back to top button