Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Diminish

Cách chia động từ diminish rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ diminish ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: DIMINISH

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to diminish diminishing diminished
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn diminish diminish diminishes diminish diminish diminish
Hiện tại tiếp diễn am diminishing are diminishing is diminishing are diminishing are diminishing are diminishing
Quá khứ đơn diminished diminished diminished diminished diminished diminished
Quá khứ tiếp diễn was diminishing were diminishing was diminishing were diminishing were diminishing were diminishing
Hiện tại hoàn thành have diminished have diminished has diminished have diminished have diminished have diminished
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been diminishing have been diminishing has been diminishing have been diminishing have been diminishing have been diminishing
Quá khứ hoàn thành had diminished had diminished had diminished had diminished had diminished had diminished
QK hoàn thành Tiếp diễn had been diminishing had been diminishing had been diminishing had been diminishing had been diminishing had been diminishing
Tương Lai will diminish will diminish will diminish will diminish will diminish will diminish
TL Tiếp Diễn will be diminishing will be diminishing will be diminishing will be diminishing will be diminishing will be diminishing
Tương Lai hoàn thành will have diminished will have diminished will have diminished will have diminished will have diminished will have diminished
TL HT Tiếp Diễn will have been diminishing will have been diminishing will have been diminishing will have been diminishing will have been diminishing will have been diminishing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would diminish would diminish would diminish would diminish would diminish would diminish
Conditional Perfect would have diminished would have diminished would have diminished would have diminished would have diminished would have diminished
Conditional Present Progressive would be diminishing would be diminishing would be diminishing would be diminishing would be diminishing would be diminishing
Conditional Perfect Progressive would have been diminishing would have been diminishing would have been diminishing would have been diminishing would have been diminishing would have been diminishing
Present Subjunctive diminish diminish diminish diminish diminish diminish
Past Subjunctive diminished diminished diminished diminished diminished diminished
Past Perfect Subjunctive had diminished had diminished had diminished had diminished had diminished had diminished
Imperative diminish Let′s diminish diminish

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button