Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Disconnect

Cách chia động từ disconnect rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ disconnect ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: DISCONNECT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to disconnect disconnecting disconnected
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn disconnect disconnect disconnects disconnect disconnect disconnect
Hiện tại tiếp diễn am disconnecting are disconnecting is disconnecting are disconnecting are disconnecting are disconnecting
Quá khứ đơn disconnected disconnected disconnected disconnected disconnected disconnected
Quá khứ tiếp diễn was disconnecting were disconnecting was disconnecting were disconnecting were disconnecting were disconnecting
Hiện tại hoàn thành have disconnected have disconnected has disconnected have disconnected have disconnected have disconnected
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been disconnecting have been disconnecting has been disconnecting have been disconnecting have been disconnecting have been disconnecting
Quá khứ hoàn thành had disconnected had disconnected had disconnected had disconnected had disconnected had disconnected
QK hoàn thành Tiếp diễn had been disconnecting had been disconnecting had been disconnecting had been disconnecting had been disconnecting had been disconnecting
Tương Lai will disconnect will disconnect will disconnect will disconnect will disconnect will disconnect
TL Tiếp Diễn will be disconnecting will be disconnecting will be disconnecting will be disconnecting will be disconnecting will be disconnecting
Tương Lai hoàn thành will have disconnected will have disconnected will have disconnected will have disconnected will have disconnected will have disconnected
TL HT Tiếp Diễn will have been disconnecting will have been disconnecting will have been disconnecting will have been disconnecting will have been disconnecting will have been disconnecting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would disconnect would disconnect would disconnect would disconnect would disconnect would disconnect
Conditional Perfect would have disconnected would have disconnected would have disconnected would have disconnected would have disconnected would have disconnected
Conditional Present Progressive would be disconnecting would be disconnecting would be disconnecting would be disconnecting would be disconnecting would be disconnecting
Conditional Perfect Progressive would have been disconnecting would have been disconnecting would have been disconnecting would have been disconnecting would have been disconnecting would have been disconnecting
Present Subjunctive disconnect disconnect disconnect disconnect disconnect disconnect
Past Subjunctive disconnected disconnected disconnected disconnected disconnected disconnected
Past Perfect Subjunctive had disconnected had disconnected had disconnected had disconnected had disconnected had disconnected
Imperative disconnect Let′s disconnect disconnect

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button