Pass

Cách chia động từ pass rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ pass ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: PASS

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to pass passing passed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn pass pass passes pass pass pass
Hiện tại tiếp diễn am passing are passing is passing are passing are passing are passing
Quá khứ đơn passed passed passed passed passed passed
Quá khứ tiếp diễn was passing were passing was passing were passing were passing were passing
Hiện tại hoàn thành have passed have passed has passed have passed have passed have passed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been passing have been passing has been passing have been passing have been passing have been passing
Quá khứ hoàn thành had passed had passed had passed had passed had passed had passed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been passing had been passing had been passing had been passing had been passing had been passing
Tương Lai will pass will pass will pass will pass will pass will pass
TL Tiếp Diễn will be passing will be passing will be passing will be passing will be passing will be passing
Tương Lai hoàn thành will have passed will have passed will have passed will have passed will have passed will have passed
TL HT Tiếp Diễn will have been passing will have been passing will have been passing will have been passing will have been passing will have been passing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would pass would pass would pass would pass would pass would pass
Conditional Perfect would have passed would have passed would have passed would have passed would have passed would have passed
Conditional Present Progressive would be passing would be passing would be passing would be passing would be passing would be passing
Conditional Perfect Progressive would have been passing would have been passing would have been passing would have been passing would have been passing would have been passing
Present Subjunctive pass pass pass pass pass pass
Past Subjunctive passed passed passed passed passed passed
Past Perfect Subjunctive had passed had passed had passed had passed had passed had passed
Imperative pass Let′s pass pass

1 bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button