Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Tidy

Cách chia động từ tidy rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ tidy ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: TIDY

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to tidy tidying tidied
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn tidy tidy tidies tidy tidy tidy
Hiện tại tiếp diễn am tidying are tidying is tidying are tidying are tidying are tidying
Quá khứ đơn tidied tidied tidied tidied tidied tidied
Quá khứ tiếp diễn was tidying were tidying was tidying were tidying were tidying were tidying
Hiện tại hoàn thành have tidied have tidied has tidied have tidied have tidied have tidied
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been tidying have been tidying has been tidying have been tidying have been tidying have been tidying
Quá khứ hoàn thành had tidied had tidied had tidied had tidied had tidied had tidied
QK hoàn thành Tiếp diễn had been tidying had been tidying had been tidying had been tidying had been tidying had been tidying
Tương Lai will tidy will tidy will tidy will tidy will tidy will tidy
TL Tiếp Diễn will be tidying will be tidying will be tidying will be tidying will be tidying will be tidying
Tương Lai hoàn thành will have tidied will have tidied will have tidied will have tidied will have tidied will have tidied
TL HT Tiếp Diễn will have been tidying will have been tidying will have been tidying will have been tidying will have been tidying will have been tidying
Điều Kiện Cách Hiện Tại would tidy would tidy would tidy would tidy would tidy would tidy
Conditional Perfect would have tidied would have tidied would have tidied would have tidied would have tidied would have tidied
Conditional Present Progressive would be tidying would be tidying would be tidying would be tidying would be tidying would be tidying
Conditional Perfect Progressive would have been tidying would have been tidying would have been tidying would have been tidying would have been tidying would have been tidying
Present Subjunctive tidy tidy tidy tidy tidy tidy
Past Subjunctive tidied tidied tidied tidied tidied tidied
Past Perfect Subjunctive had tidied had tidied had tidied had tidied had tidied had tidied
Imperative tidy Let′s tidy tidy

1 bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button