Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Quote

Cách chia động từ quote rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ quote ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: QUOTE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to quote quoting quoted
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn quote quote quotes quote quote quote
Hiện tại tiếp diễn am quoting are quoting is quoting are quoting are quoting are quoting
Quá khứ đơn quoted quoted quoted quoted quoted quoted
Quá khứ tiếp diễn was quoting were quoting was quoting were quoting were quoting were quoting
Hiện tại hoàn thành have quoted have quoted has quoted have quoted have quoted have quoted
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been quoting have been quoting has been quoting have been quoting have been quoting have been quoting
Quá khứ hoàn thành had quoted had quoted had quoted had quoted had quoted had quoted
QK hoàn thành Tiếp diễn had been quoting had been quoting had been quoting had been quoting had been quoting had been quoting
Tương Lai will quote will quote will quote will quote will quote will quote
TL Tiếp Diễn will be quoting will be quoting will be quoting will be quoting will be quoting will be quoting
Tương Lai hoàn thành will have quoted will have quoted will have quoted will have quoted will have quoted will have quoted
TL HT Tiếp Diễn will have been quoting will have been quoting will have been quoting will have been quoting will have been quoting will have been quoting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would quote would quote would quote would quote would quote would quote
Conditional Perfect would have quoted would have quoted would have quoted would have quoted would have quoted would have quoted
Conditional Present Progressive would be quoting would be quoting would be quoting would be quoting would be quoting would be quoting
Conditional Perfect Progressive would have been quoting would have been quoting would have been quoting would have been quoting would have been quoting would have been quoting
Present Subjunctive quote quote quote quote quote quote
Past Subjunctive quoted quoted quoted quoted quoted quoted
Past Perfect Subjunctive had quoted had quoted had quoted had quoted had quoted had quoted
Imperative quote Let′s quote quote

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button