Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Equip

Cách chia động từ equip rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ equip ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: EQUIP

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to equip equipping equipped
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn equip equip equips equip equip equip
Hiện tại tiếp diễn am equipping are equipping is equipping are equipping are equipping are equipping
Quá khứ đơn equipped equipped equipped equipped equipped equipped
Quá khứ tiếp diễn was equipping were equipping was equipping were equipping were equipping were equipping
Hiện tại hoàn thành have equipped have equipped has equipped have equipped have equipped have equipped
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been equipping have been equipping has been equipping have been equipping have been equipping have been equipping
Quá khứ hoàn thành had equipped had equipped had equipped had equipped had equipped had equipped
QK hoàn thành Tiếp diễn had been equipping had been equipping had been equipping had been equipping had been equipping had been equipping
Tương Lai will equip will equip will equip will equip will equip will equip
TL Tiếp Diễn will be equipping will be equipping will be equipping will be equipping will be equipping will be equipping
Tương Lai hoàn thành will have equipped will have equipped will have equipped will have equipped will have equipped will have equipped
TL HT Tiếp Diễn will have been equipping will have been equipping will have been equipping will have been equipping will have been equipping will have been equipping
Điều Kiện Cách Hiện Tại would equip would equip would equip would equip would equip would equip
Conditional Perfect would have equipped would have equipped would have equipped would have equipped would have equipped would have equipped
Conditional Present Progressive would be equipping would be equipping would be equipping would be equipping would be equipping would be equipping
Conditional Perfect Progressive would have been equipping would have been equipping would have been equipping would have been equipping would have been equipping would have been equipping
Present Subjunctive equip equip equip equip equip equip
Past Subjunctive equipped equipped equipped equipped equipped equipped
Past Perfect Subjunctive had equipped had equipped had equipped had equipped had equipped had equipped
Imperative equip Let′s equip equip

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button