Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Exist

Cách chia động từ exist rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ exist ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: EXIST

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to exist existing existed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn exist exist exists exist exist exist
Hiện tại tiếp diễn am existing are existing is existing are existing are existing are existing
Quá khứ đơn existed existed existed existed existed existed
Quá khứ tiếp diễn was existing were existing was existing were existing were existing were existing
Hiện tại hoàn thành have existed have existed has existed have existed have existed have existed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been existing have been existing has been existing have been existing have been existing have been existing
Quá khứ hoàn thành had existed had existed had existed had existed had existed had existed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been existing had been existing had been existing had been existing had been existing had been existing
Tương Lai will exist will exist will exist will exist will exist will exist
TL Tiếp Diễn will be existing will be existing will be existing will be existing will be existing will be existing
Tương Lai hoàn thành will have existed will have existed will have existed will have existed will have existed will have existed
TL HT Tiếp Diễn will have been existing will have been existing will have been existing will have been existing will have been existing will have been existing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would exist would exist would exist would exist would exist would exist
Conditional Perfect would have existed would have existed would have existed would have existed would have existed would have existed
Conditional Present Progressive would be existing would be existing would be existing would be existing would be existing would be existing
Conditional Perfect Progressive would have been existing would have been existing would have been existing would have been existing would have been existing would have been existing
Present Subjunctive exist exist exist exist exist exist
Past Subjunctive existed existed existed existed existed existed
Past Perfect Subjunctive had existed had existed had existed had existed had existed had existed
Imperative exist Let′s exist exist

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/bebe-rexha-dating/.

Nên đọc
Close
Back to top button