Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Export

Cách chia động từ export rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ export ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: EXPORT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to export exporting exported
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn export export exports export export export
Hiện tại tiếp diễn am exporting are exporting is exporting are exporting are exporting are exporting
Quá khứ đơn exported exported exported exported exported exported
Quá khứ tiếp diễn was exporting were exporting was exporting were exporting were exporting were exporting
Hiện tại hoàn thành have exported have exported has exported have exported have exported have exported
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been exporting have been exporting has been exporting have been exporting have been exporting have been exporting
Quá khứ hoàn thành had exported had exported had exported had exported had exported had exported
QK hoàn thành Tiếp diễn had been exporting had been exporting had been exporting had been exporting had been exporting had been exporting
Tương Lai will export will export will export will export will export will export
TL Tiếp Diễn will be exporting will be exporting will be exporting will be exporting will be exporting will be exporting
Tương Lai hoàn thành will have exported will have exported will have exported will have exported will have exported will have exported
TL HT Tiếp Diễn will have been exporting will have been exporting will have been exporting will have been exporting will have been exporting will have been exporting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would export would export would export would export would export would export
Conditional Perfect would have exported would have exported would have exported would have exported would have exported would have exported
Conditional Present Progressive would be exporting would be exporting would be exporting would be exporting would be exporting would be exporting
Conditional Perfect Progressive would have been exporting would have been exporting would have been exporting would have been exporting would have been exporting would have been exporting
Present Subjunctive export export export export export export
Past Subjunctive exported exported exported exported exported exported
Past Perfect Subjunctive had exported had exported had exported had exported had exported had exported
Imperative export Let′s export export

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. online dating sites reviewed.

Nên đọc
Close
Back to top button