Undeceive

Cách chia động từ undeceive rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ undeceive ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: UNDECEIVE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to undeceive undeceiving undeceived
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn undeceive undeceive undeceives undeceive undeceive undeceive
Hiện tại tiếp diễn am undeceiving are undeceiving is undeceiving are undeceiving are undeceiving are undeceiving
Quá khứ đơn undeceived undeceived undeceived undeceived undeceived undeceived
Quá khứ tiếp diễn was undeceiving were undeceiving was undeceiving were undeceiving were undeceiving were undeceiving
Hiện tại hoàn thành have undeceived have undeceived has undeceived have undeceived have undeceived have undeceived
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been undeceiving have been undeceiving has been undeceiving have been undeceiving have been undeceiving have been undeceiving
Quá khứ hoàn thành had undeceived had undeceived had undeceived had undeceived had undeceived had undeceived
QK hoàn thành Tiếp diễn had been undeceiving had been undeceiving had been undeceiving had been undeceiving had been undeceiving had been undeceiving
Tương Lai will undeceive will undeceive will undeceive will undeceive will undeceive will undeceive
TL Tiếp Diễn will be undeceiving will be undeceiving will be undeceiving will be undeceiving will be undeceiving will be undeceiving
Tương Lai hoàn thành will have undeceived will have undeceived will have undeceived will have undeceived will have undeceived will have undeceived
TL HT Tiếp Diễn will have been undeceiving will have been undeceiving will have been undeceiving will have been undeceiving will have been undeceiving will have been undeceiving
Điều Kiện Cách Hiện Tại would undeceive would undeceive would undeceive would undeceive would undeceive would undeceive
Conditional Perfect would have undeceived would have undeceived would have undeceived would have undeceived would have undeceived would have undeceived
Conditional Present Progressive would be undeceiving would be undeceiving would be undeceiving would be undeceiving would be undeceiving would be undeceiving
Conditional Perfect Progressive would have been undeceiving would have been undeceiving would have been undeceiving would have been undeceiving would have been undeceiving would have been undeceiving
Present Subjunctive undeceive undeceive undeceive undeceive undeceive undeceive
Past Subjunctive undeceived undeceived undeceived undeceived undeceived undeceived
Past Perfect Subjunctive had undeceived had undeceived had undeceived had undeceived had undeceived had undeceived
Imperative undeceive Let′s undeceive undeceive

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button