Scribble

Cách chia động từ scribble rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ scribble ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: SCRIBBLE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to scribble scribbling scribbled
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn scribble scribble scribbles scribble scribble scribble
Hiện tại tiếp diễn am scribbling are scribbling is scribbling are scribbling are scribbling are scribbling
Quá khứ đơn scribbled scribbled scribbled scribbled scribbled scribbled
Quá khứ tiếp diễn was scribbling were scribbling was scribbling were scribbling were scribbling were scribbling
Hiện tại hoàn thành have scribbled have scribbled has scribbled have scribbled have scribbled have scribbled
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been scribbling have been scribbling has been scribbling have been scribbling have been scribbling have been scribbling
Quá khứ hoàn thành had scribbled had scribbled had scribbled had scribbled had scribbled had scribbled
QK hoàn thành Tiếp diễn had been scribbling had been scribbling had been scribbling had been scribbling had been scribbling had been scribbling
Tương Lai will scribble will scribble will scribble will scribble will scribble will scribble
TL Tiếp Diễn will be scribbling will be scribbling will be scribbling will be scribbling will be scribbling will be scribbling
Tương Lai hoàn thành will have scribbled will have scribbled will have scribbled will have scribbled will have scribbled will have scribbled
TL HT Tiếp Diễn will have been scribbling will have been scribbling will have been scribbling will have been scribbling will have been scribbling will have been scribbling
Điều Kiện Cách Hiện Tại would scribble would scribble would scribble would scribble would scribble would scribble
Conditional Perfect would have scribbled would have scribbled would have scribbled would have scribbled would have scribbled would have scribbled
Conditional Present Progressive would be scribbling would be scribbling would be scribbling would be scribbling would be scribbling would be scribbling
Conditional Perfect Progressive would have been scribbling would have been scribbling would have been scribbling would have been scribbling would have been scribbling would have been scribbling
Present Subjunctive scribble scribble scribble scribble scribble scribble
Past Subjunctive scribbled scribbled scribbled scribbled scribbled scribbled
Past Perfect Subjunctive had scribbled had scribbled had scribbled had scribbled had scribbled had scribbled
Imperative scribble Let′s scribble scribble

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. black female singles.

Nên đọc
Close
Back to top button