Loosen

Cách chia động từ loosen rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ loosen ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: LOOSEN

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to loosen loosening loosened
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn loosen loosen loosens loosen loosen loosen
Hiện tại tiếp diễn am loosening are loosening is loosening are loosening are loosening are loosening
Quá khứ đơn loosened loosened loosened loosened loosened loosened
Quá khứ tiếp diễn was loosening were loosening was loosening were loosening were loosening were loosening
Hiện tại hoàn thành have loosened have loosened has loosened have loosened have loosened have loosened
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been loosening have been loosening has been loosening have been loosening have been loosening have been loosening
Quá khứ hoàn thành had loosened had loosened had loosened had loosened had loosened had loosened
QK hoàn thành Tiếp diễn had been loosening had been loosening had been loosening had been loosening had been loosening had been loosening
Tương Lai will loosen will loosen will loosen will loosen will loosen will loosen
TL Tiếp Diễn will be loosening will be loosening will be loosening will be loosening will be loosening will be loosening
Tương Lai hoàn thành will have loosened will have loosened will have loosened will have loosened will have loosened will have loosened
TL HT Tiếp Diễn will have been loosening will have been loosening will have been loosening will have been loosening will have been loosening will have been loosening
Điều Kiện Cách Hiện Tại would loosen would loosen would loosen would loosen would loosen would loosen
Conditional Perfect would have loosened would have loosened would have loosened would have loosened would have loosened would have loosened
Conditional Present Progressive would be loosening would be loosening would be loosening would be loosening would be loosening would be loosening
Conditional Perfect Progressive would have been loosening would have been loosening would have been loosening would have been loosening would have been loosening would have been loosening
Present Subjunctive loosen loosen loosen loosen loosen loosen
Past Subjunctive loosened loosened loosened loosened loosened loosened
Past Perfect Subjunctive had loosened had loosened had loosened had loosened had loosened had loosened
Imperative loosen Let′s loosen loosen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button