Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Gauge

Cách chia động từ gauge rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ gauge ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: GAUGE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to gauge gauging gauged
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn gauge gauge gauges gauge gauge gauge
Hiện tại tiếp diễn am gauging are gauging is gauging are gauging are gauging are gauging
Quá khứ đơn gauged gauged gauged gauged gauged gauged
Quá khứ tiếp diễn was gauging were gauging was gauging were gauging were gauging were gauging
Hiện tại hoàn thành have gauged have gauged has gauged have gauged have gauged have gauged
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been gauging have been gauging has been gauging have been gauging have been gauging have been gauging
Quá khứ hoàn thành had gauged had gauged had gauged had gauged had gauged had gauged
QK hoàn thành Tiếp diễn had been gauging had been gauging had been gauging had been gauging had been gauging had been gauging
Tương Lai will gauge will gauge will gauge will gauge will gauge will gauge
TL Tiếp Diễn will be gauging will be gauging will be gauging will be gauging will be gauging will be gauging
Tương Lai hoàn thành will have gauged will have gauged will have gauged will have gauged will have gauged will have gauged
TL HT Tiếp Diễn will have been gauging will have been gauging will have been gauging will have been gauging will have been gauging will have been gauging
Điều Kiện Cách Hiện Tại would gauge would gauge would gauge would gauge would gauge would gauge
Conditional Perfect would have gauged would have gauged would have gauged would have gauged would have gauged would have gauged
Conditional Present Progressive would be gauging would be gauging would be gauging would be gauging would be gauging would be gauging
Conditional Perfect Progressive would have been gauging would have been gauging would have been gauging would have been gauging would have been gauging would have been gauging
Present Subjunctive gauge gauge gauge gauge gauge gauge
Past Subjunctive gauged gauged gauged gauged gauged gauged
Past Perfect Subjunctive had gauged had gauged had gauged had gauged had gauged had gauged
Imperative gauge Let′s gauge gauge

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button