Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Grasp

Cách chia động từ grasp rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ grasp ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: GRASP

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to grasp grasping grasped
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn grasp grasp grasps grasp grasp grasp
Hiện tại tiếp diễn am grasping are grasping is grasping are grasping are grasping are grasping
Quá khứ đơn grasped grasped grasped grasped grasped grasped
Quá khứ tiếp diễn was grasping were grasping was grasping were grasping were grasping were grasping
Hiện tại hoàn thành have grasped have grasped has grasped have grasped have grasped have grasped
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been grasping have been grasping has been grasping have been grasping have been grasping have been grasping
Quá khứ hoàn thành had grasped had grasped had grasped had grasped had grasped had grasped
QK hoàn thành Tiếp diễn had been grasping had been grasping had been grasping had been grasping had been grasping had been grasping
Tương Lai will grasp will grasp will grasp will grasp will grasp will grasp
TL Tiếp Diễn will be grasping will be grasping will be grasping will be grasping will be grasping will be grasping
Tương Lai hoàn thành will have grasped will have grasped will have grasped will have grasped will have grasped will have grasped
TL HT Tiếp Diễn will have been grasping will have been grasping will have been grasping will have been grasping will have been grasping will have been grasping
Điều Kiện Cách Hiện Tại would grasp would grasp would grasp would grasp would grasp would grasp
Conditional Perfect would have grasped would have grasped would have grasped would have grasped would have grasped would have grasped
Conditional Present Progressive would be grasping would be grasping would be grasping would be grasping would be grasping would be grasping
Conditional Perfect Progressive would have been grasping would have been grasping would have been grasping would have been grasping would have been grasping would have been grasping
Present Subjunctive grasp grasp grasp grasp grasp grasp
Past Subjunctive grasped grasped grasped grasped grasped grasped
Past Perfect Subjunctive had grasped had grasped had grasped had grasped had grasped had grasped
Imperative grasp Let′s grasp grasp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button