Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Guess

Cách chia động từ guess rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ guess ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: GUESS

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to guess guessing guessed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn guess guess guesses guess guess guess
Hiện tại tiếp diễn am guessing are guessing is guessing are guessing are guessing are guessing
Quá khứ đơn guessed guessed guessed guessed guessed guessed
Quá khứ tiếp diễn was guessing were guessing was guessing were guessing were guessing were guessing
Hiện tại hoàn thành have guessed have guessed has guessed have guessed have guessed have guessed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been guessing have been guessing has been guessing have been guessing have been guessing have been guessing
Quá khứ hoàn thành had guessed had guessed had guessed had guessed had guessed had guessed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been guessing had been guessing had been guessing had been guessing had been guessing had been guessing
Tương Lai will guess will guess will guess will guess will guess will guess
TL Tiếp Diễn will be guessing will be guessing will be guessing will be guessing will be guessing will be guessing
Tương Lai hoàn thành will have guessed will have guessed will have guessed will have guessed will have guessed will have guessed
TL HT Tiếp Diễn will have been guessing will have been guessing will have been guessing will have been guessing will have been guessing will have been guessing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would guess would guess would guess would guess would guess would guess
Conditional Perfect would have guessed would have guessed would have guessed would have guessed would have guessed would have guessed
Conditional Present Progressive would be guessing would be guessing would be guessing would be guessing would be guessing would be guessing
Conditional Perfect Progressive would have been guessing would have been guessing would have been guessing would have been guessing would have been guessing would have been guessing
Present Subjunctive guess guess guess guess guess guess
Past Subjunctive guessed guessed guessed guessed guessed guessed
Past Perfect Subjunctive had guessed had guessed had guessed had guessed had guessed had guessed
Imperative guess Let′s guess guess

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. singles in killeen.

Nên đọc
Close
Back to top button