Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Harmonize

Cách chia động từ harmonize rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ harmonize ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: HARMONIZE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to harmonize harmonizing harmonized
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn harmonize harmonize harmonizes harmonize harmonize harmonize
Hiện tại tiếp diễn am harmonizing are harmonizing is harmonizing are harmonizing are harmonizing are harmonizing
Quá khứ đơn harmonized harmonized harmonized harmonized harmonized harmonized
Quá khứ tiếp diễn was harmonizing were harmonizing was harmonizing were harmonizing were harmonizing were harmonizing
Hiện tại hoàn thành have harmonized have harmonized has harmonized have harmonized have harmonized have harmonized
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been harmonizing have been harmonizing has been harmonizing have been harmonizing have been harmonizing have been harmonizing
Quá khứ hoàn thành had harmonized had harmonized had harmonized had harmonized had harmonized had harmonized
QK hoàn thành Tiếp diễn had been harmonizing had been harmonizing had been harmonizing had been harmonizing had been harmonizing had been harmonizing
Tương Lai will harmonize will harmonize will harmonize will harmonize will harmonize will harmonize
TL Tiếp Diễn will be harmonizing will be harmonizing will be harmonizing will be harmonizing will be harmonizing will be harmonizing
Tương Lai hoàn thành will have harmonized will have harmonized will have harmonized will have harmonized will have harmonized will have harmonized
TL HT Tiếp Diễn will have been harmonizing will have been harmonizing will have been harmonizing will have been harmonizing will have been harmonizing will have been harmonizing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would harmonize would harmonize would harmonize would harmonize would harmonize would harmonize
Conditional Perfect would have harmonized would have harmonized would have harmonized would have harmonized would have harmonized would have harmonized
Conditional Present Progressive would be harmonizing would be harmonizing would be harmonizing would be harmonizing would be harmonizing would be harmonizing
Conditional Perfect Progressive would have been harmonizing would have been harmonizing would have been harmonizing would have been harmonizing would have been harmonizing would have been harmonizing
Present Subjunctive harmonize harmonize harmonize harmonize harmonize harmonize
Past Subjunctive harmonized harmonized harmonized harmonized harmonized harmonized
Past Perfect Subjunctive had harmonized had harmonized had harmonized had harmonized had harmonized had harmonized
Imperative harmonize Let′s harmonize harmonize

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button