Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Joust

Cách chia động từ joust rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ joust ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: JOUST

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to joust jousting jousted
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn joust joust jousts joust joust joust
Hiện tại tiếp diễn am jousting are jousting is jousting are jousting are jousting are jousting
Quá khứ đơn jousted jousted jousted jousted jousted jousted
Quá khứ tiếp diễn was jousting were jousting was jousting were jousting were jousting were jousting
Hiện tại hoàn thành have jousted have jousted has jousted have jousted have jousted have jousted
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been jousting have been jousting has been jousting have been jousting have been jousting have been jousting
Quá khứ hoàn thành had jousted had jousted had jousted had jousted had jousted had jousted
QK hoàn thành Tiếp diễn had been jousting had been jousting had been jousting had been jousting had been jousting had been jousting
Tương Lai will joust will joust will joust will joust will joust will joust
TL Tiếp Diễn will be jousting will be jousting will be jousting will be jousting will be jousting will be jousting
Tương Lai hoàn thành will have jousted will have jousted will have jousted will have jousted will have jousted will have jousted
TL HT Tiếp Diễn will have been jousting will have been jousting will have been jousting will have been jousting will have been jousting will have been jousting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would joust would joust would joust would joust would joust would joust
Conditional Perfect would have jousted would have jousted would have jousted would have jousted would have jousted would have jousted
Conditional Present Progressive would be jousting would be jousting would be jousting would be jousting would be jousting would be jousting
Conditional Perfect Progressive would have been jousting would have been jousting would have been jousting would have been jousting would have been jousting would have been jousting
Present Subjunctive joust joust joust joust joust joust
Past Subjunctive jousted jousted jousted jousted jousted jousted
Past Perfect Subjunctive had jousted had jousted had jousted had jousted had jousted had jousted
Imperative joust Let′s joust joust

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. free australia dating app without payment.

Nên đọc
Close
Back to top button