Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Keep

Cách chia động từ keep rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ keep ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: KEEP

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to keep keeping kept
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn keep keep keeps keep keep keep
Hiện tại tiếp diễn am keeping are keeping is keeping are keeping are keeping are keeping
Quá khứ đơn kept kept kept kept kept kept
Quá khứ tiếp diễn was keeping were keeping was keeping were keeping were keeping were keeping
Hiện tại hoàn thành have kept have kept has kept have kept have kept have kept
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been keeping have been keeping has been keeping have been keeping have been keeping have been keeping
Quá khứ hoàn thành had kept had kept had kept had kept had kept had kept
QK hoàn thành Tiếp diễn had been keeping had been keeping had been keeping had been keeping had been keeping had been keeping
Tương Lai will keep will keep will keep will keep will keep will keep
TL Tiếp Diễn will be keeping will be keeping will be keeping will be keeping will be keeping will be keeping
Tương Lai hoàn thành will have kept will have kept will have kept will have kept will have kept will have kept
TL HT Tiếp Diễn will have been keeping will have been keeping will have been keeping will have been keeping will have been keeping will have been keeping
Điều Kiện Cách Hiện Tại would keep would keep would keep would keep would keep would keep
Conditional Perfect would have kept would have kept would have kept would have kept would have kept would have kept
Conditional Present Progressive would be keeping would be keeping would be keeping would be keeping would be keeping would be keeping
Conditional Perfect Progressive would have been keeping would have been keeping would have been keeping would have been keeping would have been keeping would have been keeping
Present Subjunctive keep keep keep keep keep keep
Past Subjunctive kept kept kept kept kept kept
Past Perfect Subjunctive had kept had kept had kept had kept had kept had kept
Imperative keep Let′s keep keep

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button