Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Open

Cách chia động từ open rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ open ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: OPEN

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to open opening opened
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn open open opens open open open
Hiện tại tiếp diễn am opening are opening is opening are opening are opening are opening
Quá khứ đơn opened opened opened opened opened opened
Quá khứ tiếp diễn was opening were opening was opening were opening were opening were opening
Hiện tại hoàn thành have opened have opened has opened have opened have opened have opened
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been opening have been opening has been opening have been opening have been opening have been opening
Quá khứ hoàn thành had opened had opened had opened had opened had opened had opened
QK hoàn thành Tiếp diễn had been opening had been opening had been opening had been opening had been opening had been opening
Tương Lai will open will open will open will open will open will open
TL Tiếp Diễn will be opening will be opening will be opening will be opening will be opening will be opening
Tương Lai hoàn thành will have opened will have opened will have opened will have opened will have opened will have opened
TL HT Tiếp Diễn will have been opening will have been opening will have been opening will have been opening will have been opening will have been opening
Điều Kiện Cách Hiện Tại would open would open would open would open would open would open
Conditional Perfect would have opened would have opened would have opened would have opened would have opened would have opened
Conditional Present Progressive would be opening would be opening would be opening would be opening would be opening would be opening
Conditional Perfect Progressive would have been opening would have been opening would have been opening would have been opening would have been opening would have been opening
Present Subjunctive open open open open open open
Past Subjunctive opened opened opened opened opened opened
Past Perfect Subjunctive had opened had opened had opened had opened had opened had opened
Imperative open Let′s open open

1 bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button