Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Leap

Cách chia động từ leap rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ leap ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: LEAP

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to leap leaping leapt
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn leap leap leaps leap leap leap
Hiện tại tiếp diễn am leaping are leaping is leaping are leaping are leaping are leaping
Quá khứ đơn leapt leapt leapt leapt leapt leapt
Quá khứ tiếp diễn was leaping were leaping was leaping were leaping were leaping were leaping
Hiện tại hoàn thành have leapt have leapt has leapt have leapt have leapt have leapt
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been leaping have been leaping has been leaping have been leaping have been leaping have been leaping
Quá khứ hoàn thành had leapt had leapt had leapt had leapt had leapt had leapt
QK hoàn thành Tiếp diễn had been leaping had been leaping had been leaping had been leaping had been leaping had been leaping
Tương Lai will leap will leap will leap will leap will leap will leap
TL Tiếp Diễn will be leaping will be leaping will be leaping will be leaping will be leaping will be leaping
Tương Lai hoàn thành will have leapt will have leapt will have leapt will have leapt will have leapt will have leapt
TL HT Tiếp Diễn will have been leaping will have been leaping will have been leaping will have been leaping will have been leaping will have been leaping
Điều Kiện Cách Hiện Tại would leap would leap would leap would leap would leap would leap
Conditional Perfect would have leapt would have leapt would have leapt would have leapt would have leapt would have leapt
Conditional Present Progressive would be leaping would be leaping would be leaping would be leaping would be leaping would be leaping
Conditional Perfect Progressive would have been leaping would have been leaping would have been leaping would have been leaping would have been leaping would have been leaping
Present Subjunctive leap leap leap leap leap leap
Past Subjunctive leapt leapt leapt leapt leapt leapt
Past Perfect Subjunctive had leapt had leapt had leapt had leapt had leapt had leapt
Imperative leap Let′s leap leap

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button