Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Learn

Cách chia động từ learn rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ learn ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: LEARN

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to learn learning learnt
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn learn learn learns learn learn learn
Hiện tại tiếp diễn am learning are learning is learning are learning are learning are learning
Quá khứ đơn learnt learnt learnt learnt learnt learnt
Quá khứ tiếp diễn was learning were learning was learning were learning were learning were learning
Hiện tại hoàn thành have learnt have learnt has learnt have learnt have learnt have learnt
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been learning have been learning has been learning have been learning have been learning have been learning
Quá khứ hoàn thành had learnt had learnt had learnt had learnt had learnt had learnt
QK hoàn thành Tiếp diễn had been learning had been learning had been learning had been learning had been learning had been learning
Tương Lai will learn will learn will learn will learn will learn will learn
TL Tiếp Diễn will be learning will be learning will be learning will be learning will be learning will be learning
Tương Lai hoàn thành will have learnt will have learnt will have learnt will have learnt will have learnt will have learnt
TL HT Tiếp Diễn will have been learning will have been learning will have been learning will have been learning will have been learning will have been learning
Điều Kiện Cách Hiện Tại would learn would learn would learn would learn would learn would learn
Conditional Perfect would have learnt would have learnt would have learnt would have learnt would have learnt would have learnt
Conditional Present Progressive would be learning would be learning would be learning would be learning would be learning would be learning
Conditional Perfect Progressive would have been learning would have been learning would have been learning would have been learning would have been learning would have been learning
Present Subjunctive learn learn learn learn learn learn
Past Subjunctive learnt learnt learnt learnt learnt learnt
Past Perfect Subjunctive had learnt had learnt had learnt had learnt had learnt had learnt
Imperative learn Let′s learn learn

2 bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button