Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Defect

Cách chia động từ defect rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ defect ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: DEFECT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to defect defecting defected
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn defect defect defects defect defect defect
Hiện tại tiếp diễn am defecting are defecting is defecting are defecting are defecting are defecting
Quá khứ đơn defected defected defected defected defected defected
Quá khứ tiếp diễn was defecting were defecting was defecting were defecting were defecting were defecting
Hiện tại hoàn thành have defected have defected has defected have defected have defected have defected
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been defecting have been defecting has been defecting have been defecting have been defecting have been defecting
Quá khứ hoàn thành had defected had defected had defected had defected had defected had defected
QK hoàn thành Tiếp diễn had been defecting had been defecting had been defecting had been defecting had been defecting had been defecting
Tương Lai will defect will defect will defect will defect will defect will defect
TL Tiếp Diễn will be defecting will be defecting will be defecting will be defecting will be defecting will be defecting
Tương Lai hoàn thành will have defected will have defected will have defected will have defected will have defected will have defected
TL HT Tiếp Diễn will have been defecting will have been defecting will have been defecting will have been defecting will have been defecting will have been defecting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would defect would defect would defect would defect would defect would defect
Conditional Perfect would have defected would have defected would have defected would have defected would have defected would have defected
Conditional Present Progressive would be defecting would be defecting would be defecting would be defecting would be defecting would be defecting
Conditional Perfect Progressive would have been defecting would have been defecting would have been defecting would have been defecting would have been defecting would have been defecting
Present Subjunctive defect defect defect defect defect defect
Past Subjunctive defected defected defected defected defected defected
Past Perfect Subjunctive had defected had defected had defected had defected had defected had defected
Imperative defect Let′s defect defect

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. maluma dating.

Nên đọc
Close
Back to top button