Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

List

Cách chia động từ list rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ list ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: LIST

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to list listing listed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn list list lists list list list
Hiện tại tiếp diễn am listing are listing is listing are listing are listing are listing
Quá khứ đơn listed listed listed listed listed listed
Quá khứ tiếp diễn was listing were listing was listing were listing were listing were listing
Hiện tại hoàn thành have listed have listed has listed have listed have listed have listed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been listing have been listing has been listing have been listing have been listing have been listing
Quá khứ hoàn thành had listed had listed had listed had listed had listed had listed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been listing had been listing had been listing had been listing had been listing had been listing
Tương Lai will list will list will list will list will list will list
TL Tiếp Diễn will be listing will be listing will be listing will be listing will be listing will be listing
Tương Lai hoàn thành will have listed will have listed will have listed will have listed will have listed will have listed
TL HT Tiếp Diễn will have been listing will have been listing will have been listing will have been listing will have been listing will have been listing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would list would list would list would list would list would list
Conditional Perfect would have listed would have listed would have listed would have listed would have listed would have listed
Conditional Present Progressive would be listing would be listing would be listing would be listing would be listing would be listing
Conditional Perfect Progressive would have been listing would have been listing would have been listing would have been listing would have been listing would have been listing
Present Subjunctive list list list list list list
Past Subjunctive listed listed listed listed listed listed
Past Perfect Subjunctive had listed had listed had listed had listed had listed had listed
Imperative list Let′s list list

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button