Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Manage

Cách chia động từ manage rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ manage ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: MANAGE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to manage managing managed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn manage manage manages manage manage manage
Hiện tại tiếp diễn am managing are managing is managing are managing are managing are managing
Quá khứ đơn managed managed managed managed managed managed
Quá khứ tiếp diễn was managing were managing was managing were managing were managing were managing
Hiện tại hoàn thành have managed have managed has managed have managed have managed have managed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been managing have been managing has been managing have been managing have been managing have been managing
Quá khứ hoàn thành had managed had managed had managed had managed had managed had managed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been managing had been managing had been managing had been managing had been managing had been managing
Tương Lai will manage will manage will manage will manage will manage will manage
TL Tiếp Diễn will be managing will be managing will be managing will be managing will be managing will be managing
Tương Lai hoàn thành will have managed will have managed will have managed will have managed will have managed will have managed
TL HT Tiếp Diễn will have been managing will have been managing will have been managing will have been managing will have been managing will have been managing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would manage would manage would manage would manage would manage would manage
Conditional Perfect would have managed would have managed would have managed would have managed would have managed would have managed
Conditional Present Progressive would be managing would be managing would be managing would be managing would be managing would be managing
Conditional Perfect Progressive would have been managing would have been managing would have been managing would have been managing would have been managing would have been managing
Present Subjunctive manage manage manage manage manage manage
Past Subjunctive managed managed managed managed managed managed
Past Perfect Subjunctive had managed had managed had managed had managed had managed had managed
Imperative manage Let′s manage manage

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. meetup buffalo.

Nên đọc
Close
Back to top button