Mate

Cách chia động từ mate rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ mate ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: MATE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to mate mating mated
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn mate mate mates mate mate mate
Hiện tại tiếp diễn am mating are mating is mating are mating are mating are mating
Quá khứ đơn mated mated mated mated mated mated
Quá khứ tiếp diễn was mating were mating was mating were mating were mating were mating
Hiện tại hoàn thành have mated have mated has mated have mated have mated have mated
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been mating have been mating has been mating have been mating have been mating have been mating
Quá khứ hoàn thành had mated had mated had mated had mated had mated had mated
QK hoàn thành Tiếp diễn had been mating had been mating had been mating had been mating had been mating had been mating
Tương Lai will mate will mate will mate will mate will mate will mate
TL Tiếp Diễn will be mating will be mating will be mating will be mating will be mating will be mating
Tương Lai hoàn thành will have mated will have mated will have mated will have mated will have mated will have mated
TL HT Tiếp Diễn will have been mating will have been mating will have been mating will have been mating will have been mating will have been mating
Điều Kiện Cách Hiện Tại would mate would mate would mate would mate would mate would mate
Conditional Perfect would have mated would have mated would have mated would have mated would have mated would have mated
Conditional Present Progressive would be mating would be mating would be mating would be mating would be mating would be mating
Conditional Perfect Progressive would have been mating would have been mating would have been mating would have been mating would have been mating would have been mating
Present Subjunctive mate mate mate mate mate mate
Past Subjunctive mated mated mated mated mated mated
Past Perfect Subjunctive had mated had mated had mated had mated had mated had mated
Imperative mate Let′s mate mate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button