Mine

Cách chia động từ mine rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ mine ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: MINE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to mine mining mined
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn mine mine mines mine mine mine
Hiện tại tiếp diễn am mining are mining is mining are mining are mining are mining
Quá khứ đơn mined mined mined mined mined mined
Quá khứ tiếp diễn was mining were mining was mining were mining were mining were mining
Hiện tại hoàn thành have mined have mined has mined have mined have mined have mined
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been mining have been mining has been mining have been mining have been mining have been mining
Quá khứ hoàn thành had mined had mined had mined had mined had mined had mined
QK hoàn thành Tiếp diễn had been mining had been mining had been mining had been mining had been mining had been mining
Tương Lai will mine will mine will mine will mine will mine will mine
TL Tiếp Diễn will be mining will be mining will be mining will be mining will be mining will be mining
Tương Lai hoàn thành will have mined will have mined will have mined will have mined will have mined will have mined
TL HT Tiếp Diễn will have been mining will have been mining will have been mining will have been mining will have been mining will have been mining
Điều Kiện Cách Hiện Tại would mine would mine would mine would mine would mine would mine
Conditional Perfect would have mined would have mined would have mined would have mined would have mined would have mined
Conditional Present Progressive would be mining would be mining would be mining would be mining would be mining would be mining
Conditional Perfect Progressive would have been mining would have been mining would have been mining would have been mining would have been mining would have been mining
Present Subjunctive mine mine mine mine mine mine
Past Subjunctive mined mined mined mined mined mined
Past Perfect Subjunctive had mined had mined had mined had mined had mined had mined
Imperative mine Let′s mine mine

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button