Miscast

Cách chia động từ miscast rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ miscast ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: MISCAST

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to miscast miscasting miscast
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn miscast miscast miscasts miscast miscast miscast
Hiện tại tiếp diễn am miscasting are miscasting is miscasting are miscasting are miscasting are miscasting
Quá khứ đơn miscast miscast miscast miscast miscast miscast
Quá khứ tiếp diễn was miscasting were miscasting was miscasting were miscasting were miscasting were miscasting
Hiện tại hoàn thành have miscast have miscast has miscast have miscast have miscast have miscast
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been miscasting have been miscasting has been miscasting have been miscasting have been miscasting have been miscasting
Quá khứ hoàn thành had miscast had miscast had miscast had miscast had miscast had miscast
QK hoàn thành Tiếp diễn had been miscasting had been miscasting had been miscasting had been miscasting had been miscasting had been miscasting
Tương Lai will miscast will miscast will miscast will miscast will miscast will miscast
TL Tiếp Diễn will be miscasting will be miscasting will be miscasting will be miscasting will be miscasting will be miscasting
Tương Lai hoàn thành will have miscast will have miscast will have miscast will have miscast will have miscast will have miscast
TL HT Tiếp Diễn will have been miscasting will have been miscasting will have been miscasting will have been miscasting will have been miscasting will have been miscasting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would miscast would miscast would miscast would miscast would miscast would miscast
Conditional Perfect would have miscast would have miscast would have miscast would have miscast would have miscast would have miscast
Conditional Present Progressive would be miscasting would be miscasting would be miscasting would be miscasting would be miscasting would be miscasting
Conditional Perfect Progressive would have been miscasting would have been miscasting would have been miscasting would have been miscasting would have been miscasting would have been miscasting
Present Subjunctive miscast miscast miscast miscast miscast miscast
Past Subjunctive miscast miscast miscast miscast miscast miscast
Past Perfect Subjunctive had miscast had miscast had miscast had miscast had miscast had miscast
Imperative miscast Let′s miscast miscast

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button