Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Modify

Cách chia động từ modify rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ modify ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: MODIFY

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to modify modifying modified
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn modify modify modifies modify modify modify
Hiện tại tiếp diễn am modifying are modifying is modifying are modifying are modifying are modifying
Quá khứ đơn modified modified modified modified modified modified
Quá khứ tiếp diễn was modifying were modifying was modifying were modifying were modifying were modifying
Hiện tại hoàn thành have modified have modified has modified have modified have modified have modified
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been modifying have been modifying has been modifying have been modifying have been modifying have been modifying
Quá khứ hoàn thành had modified had modified had modified had modified had modified had modified
QK hoàn thành Tiếp diễn had been modifying had been modifying had been modifying had been modifying had been modifying had been modifying
Tương Lai will modify will modify will modify will modify will modify will modify
TL Tiếp Diễn will be modifying will be modifying will be modifying will be modifying will be modifying will be modifying
Tương Lai hoàn thành will have modified will have modified will have modified will have modified will have modified will have modified
TL HT Tiếp Diễn will have been modifying will have been modifying will have been modifying will have been modifying will have been modifying will have been modifying
Điều Kiện Cách Hiện Tại would modify would modify would modify would modify would modify would modify
Conditional Perfect would have modified would have modified would have modified would have modified would have modified would have modified
Conditional Present Progressive would be modifying would be modifying would be modifying would be modifying would be modifying would be modifying
Conditional Perfect Progressive would have been modifying would have been modifying would have been modifying would have been modifying would have been modifying would have been modifying
Present Subjunctive modify modify modify modify modify modify
Past Subjunctive modified modified modified modified modified modified
Past Perfect Subjunctive had modified had modified had modified had modified had modified had modified
Imperative modify Let′s modify modify

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button