Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Obstruct

Cách chia động từ obstruct rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ obstruct ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: OBSTRUCT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to obstruct obstructing obstructed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn obstruct obstruct obstructs obstruct obstruct obstruct
Hiện tại tiếp diễn am obstructing are obstructing is obstructing are obstructing are obstructing are obstructing
Quá khứ đơn obstructed obstructed obstructed obstructed obstructed obstructed
Quá khứ tiếp diễn was obstructing were obstructing was obstructing were obstructing were obstructing were obstructing
Hiện tại hoàn thành have obstructed have obstructed has obstructed have obstructed have obstructed have obstructed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been obstructing have been obstructing has been obstructing have been obstructing have been obstructing have been obstructing
Quá khứ hoàn thành had obstructed had obstructed had obstructed had obstructed had obstructed had obstructed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been obstructing had been obstructing had been obstructing had been obstructing had been obstructing had been obstructing
Tương Lai will obstruct will obstruct will obstruct will obstruct will obstruct will obstruct
TL Tiếp Diễn will be obstructing will be obstructing will be obstructing will be obstructing will be obstructing will be obstructing
Tương Lai hoàn thành will have obstructed will have obstructed will have obstructed will have obstructed will have obstructed will have obstructed
TL HT Tiếp Diễn will have been obstructing will have been obstructing will have been obstructing will have been obstructing will have been obstructing will have been obstructing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would obstruct would obstruct would obstruct would obstruct would obstruct would obstruct
Conditional Perfect would have obstructed would have obstructed would have obstructed would have obstructed would have obstructed would have obstructed
Conditional Present Progressive would be obstructing would be obstructing would be obstructing would be obstructing would be obstructing would be obstructing
Conditional Perfect Progressive would have been obstructing would have been obstructing would have been obstructing would have been obstructing would have been obstructing would have been obstructing
Present Subjunctive obstruct obstruct obstruct obstruct obstruct obstruct
Past Subjunctive obstructed obstructed obstructed obstructed obstructed obstructed
Past Perfect Subjunctive had obstructed had obstructed had obstructed had obstructed had obstructed had obstructed
Imperative obstruct Let′s obstruct obstruct

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. singles salt lake city.

Nên đọc
Close
Back to top button