Overdo

Cách chia động từ overdo rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ overdo ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: OVERDO

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to overdo overdoing overdone
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn overdo overdo overdoes overdo overdo overdo
Hiện tại tiếp diễn am overdoing are overdoing is overdoing are overdoing are overdoing are overdoing
Quá khứ đơn overdid overdid overdid overdid overdid overdid
Quá khứ tiếp diễn was overdoing were overdoing was overdoing were overdoing were overdoing were overdoing
Hiện tại hoàn thành have overdone have overdone has overdone have overdone have overdone have overdone
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been overdoing have been overdoing has been overdoing have been overdoing have been overdoing have been overdoing
Quá khứ hoàn thành had overdone had overdone had overdone had overdone had overdone had overdone
QK hoàn thành Tiếp diễn had been overdoing had been overdoing had been overdoing had been overdoing had been overdoing had been overdoing
Tương Lai will overdo will overdo will overdo will overdo will overdo will overdo
TL Tiếp Diễn will be overdoing will be overdoing will be overdoing will be overdoing will be overdoing will be overdoing
Tương Lai hoàn thành will have overdone will have overdone will have overdone will have overdone will have overdone will have overdone
TL HT Tiếp Diễn will have been overdoing will have been overdoing will have been overdoing will have been overdoing will have been overdoing will have been overdoing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would overdo would overdo would overdo would overdo would overdo would overdo
Conditional Perfect would have overdone would have overdone would have overdone would have overdone would have overdone would have overdone
Conditional Present Progressive would be overdoing would be overdoing would be overdoing would be overdoing would be overdoing would be overdoing
Conditional Perfect Progressive would have been overdoing would have been overdoing would have been overdoing would have been overdoing would have been overdoing would have been overdoing
Present Subjunctive overdo overdo overdo overdo overdo overdo
Past Subjunctive overdid overdid overdid overdid overdid overdid
Past Perfect Subjunctive had overdone had overdone had overdone had overdone had overdone had overdone
Imperative overdo Let′s overdo overdo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/dating-someone-with-herpes/.

Back to top button