Sew

Cách chia động từ sew rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ sew ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: SEW

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to sew sewing sewn
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn sew sew sews sew sew sew
Hiện tại tiếp diễn am sewing are sewing is sewing are sewing are sewing are sewing
Quá khứ đơn sewed sewed sewed sewed sewed sewed
Quá khứ tiếp diễn was sewing were sewing was sewing were sewing were sewing were sewing
Hiện tại hoàn thành have sewn have sewn has sewn have sewn have sewn have sewn
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been sewing have been sewing has been sewing have been sewing have been sewing have been sewing
Quá khứ hoàn thành had sewn had sewn had sewn had sewn had sewn had sewn
QK hoàn thành Tiếp diễn had been sewing had been sewing had been sewing had been sewing had been sewing had been sewing
Tương Lai will sew will sew will sew will sew will sew will sew
TL Tiếp Diễn will be sewing will be sewing will be sewing will be sewing will be sewing will be sewing
Tương Lai hoàn thành will have sewn will have sewn will have sewn will have sewn will have sewn will have sewn
TL HT Tiếp Diễn will have been sewing will have been sewing will have been sewing will have been sewing will have been sewing will have been sewing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would sew would sew would sew would sew would sew would sew
Conditional Perfect would have sewn would have sewn would have sewn would have sewn would have sewn would have sewn
Conditional Present Progressive would be sewing would be sewing would be sewing would be sewing would be sewing would be sewing
Conditional Perfect Progressive would have been sewing would have been sewing would have been sewing would have been sewing would have been sewing would have been sewing
Present Subjunctive sew sew sew sew sew sew
Past Subjunctive sewed sewed sewed sewed sewed sewed
Past Perfect Subjunctive had sewn had sewn had sewn had sewn had sewn had sewn
Imperative sew Let′s sew sew

1 bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button