Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Overheat

Cách chia động từ overheat rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ overheat ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: OVERHEAT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to overheat overheating overheated
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn overheat overheat overheats overheat overheat overheat
Hiện tại tiếp diễn am overheating are overheating is overheating are overheating are overheating are overheating
Quá khứ đơn overheated overheated overheated overheated overheated overheated
Quá khứ tiếp diễn was overheating were overheating was overheating were overheating were overheating were overheating
Hiện tại hoàn thành have overheated have overheated has overheated have overheated have overheated have overheated
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been overheating have been overheating has been overheating have been overheating have been overheating have been overheating
Quá khứ hoàn thành had overheated had overheated had overheated had overheated had overheated had overheated
QK hoàn thành Tiếp diễn had been overheating had been overheating had been overheating had been overheating had been overheating had been overheating
Tương Lai will overheat will overheat will overheat will overheat will overheat will overheat
TL Tiếp Diễn will be overheating will be overheating will be overheating will be overheating will be overheating will be overheating
Tương Lai hoàn thành will have overheated will have overheated will have overheated will have overheated will have overheated will have overheated
TL HT Tiếp Diễn will have been overheating will have been overheating will have been overheating will have been overheating will have been overheating will have been overheating
Điều Kiện Cách Hiện Tại would overheat would overheat would overheat would overheat would overheat would overheat
Conditional Perfect would have overheated would have overheated would have overheated would have overheated would have overheated would have overheated
Conditional Present Progressive would be overheating would be overheating would be overheating would be overheating would be overheating would be overheating
Conditional Perfect Progressive would have been overheating would have been overheating would have been overheating would have been overheating would have been overheating would have been overheating
Present Subjunctive overheat overheat overheat overheat overheat overheat
Past Subjunctive overheated overheated overheated overheated overheated overheated
Past Perfect Subjunctive had overheated had overheated had overheated had overheated had overheated had overheated
Imperative overheat Let′s overheat overheat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. hookup apps dallas.

Nên đọc
Close
Back to top button